Wir haben es geschafft: Das Deutsche Zentrum für Astrophysik – Forschung.Technologie.Digitalisierung. (DZA) kommt in die sächsische Lausitz. Hier geht es zur Pressemitteilung:

Pressemitteilung (PDF, 0,2 MB)

Němski centrum za astrofyziku

Slědźenje.technologija.diditalizacija

DZA je naš namjet we wobłuku wubědźowanja BMBF a Swobodneho stata Sakskeje za natwar wulkeho slědźenskeho srjedźišća w regionje. Je to zhromadna iniciatiwa němskeje astronomije a fyziki astrodźělčkow za narodne srjedźišćo za astrofyziske slědźenje z inowatiwnym naroko, kotrež ćěri resursy lutowacu digitalizaciju doprědka, nowe technologije wuwiła, so wo transfer stara a nowe perspektiwy pokazuje, kruće zakótwjena we Łužicy.

Wissen schafft Perspektiven für die Region!

Ein Ideenwettbewerb des BMBF, des Freistaates Sachsen und des Landes Sachsen-Anhalt.

Mehr zum Wettbewerb

 

 

 

 

Image
Architekten-Enwurf für den DZA-Campus

Šansy za wědomosć – šansy za Łužicu

Ćěrło za inowacije a motor za dźěłowe městna w high-tech krajinje Sakskeje, mjezynarodnje widźomna swětłownja, srjedźišćo za digitalizaciju a najnowše technologije a transfer, kotryž wusko ze sakskej industriju hromadźe dźěła. Srjedźišćo za inowacije a transfer, kotrež so wo to stara, zo naša wěda skutkuje a wo slědźenski labor hłuboko w měrje łužiskeho zornowca. Smy wo tym přeswědčeni: kaž žana druha wědomosć móže astrofyzika strukturnu změnu trajnje stworić.


Chceće wjace wědźeć?

KURZ UND KNAPP – DIE ZUSAMMENFASSUNG (PDF)
Skrótka a jadriwje – zjimanje (PDF)
Strategie des DZA (PDF)

Dobre přičiny za DZA

 • Narodna swětłownja z mjezynarodnym wuznamom

 • Slědźenje ze swětowym wuznamom a jónkrótnym wobsahom

 • Stara so wo identitu za region

 • Dźěłowe městna z přichodom, w mnohich wobłukach

 • Partner za hospodarstwo a institucije, podpěra za startup a nowe předewzaća, transfer

 • Kubłanje wot pěstowarnje přez wukubłanje hač na uniwersitu

 • Perspektiwa za młodych ludźi, zawěsćenje potrjeby na fachowcach

 • Magnet za nowe dźěłowe mocy z cyłeho swěta

 • Naša sylnosć: wodźaca kompetenca a nazhonjenja wot slědźenja a wuwića přez planowanje hač k zwoprawdźenju wulkoprojektow a nałožowanje w mjezynarodnych kooperacijach

 • Njetrjebamy narodne a mjezynarodne syće hakle natwarić, přinjesemy je sobu

Slědźenje z wuskutkom

Astronomija je naše zrozumjenje wo swěće a žiwjenje na zemi hižo přeco postajała. Wona bě a je ćěrjaca móc postupa. Dźensniša astrofyzika je wědomosć na wysokim niwowje z wulkej mocu inowacije. Wona je wulkim wužadanjam na polu wobdźěłana datow, computinga a wuwića technologijow wustajena – z wjele potencialom za wědomosć, hospodarstwo a digitalnu transformaciju. DZA chce tute wužadanje přiwzać.

Wjace k našej misij

Slědźenje na čornych dźěrach, čerwjenych hobrach a běłych palčikach fascinuje runje tak kaž ćěmna energija a ćěmna materija. Wulke slědźenske srjedźišćo we Łužicy móže k tomu přinošować.
prof.dr. Harald Lesch, němski astrofyzikar a moderator w telewizy
Zaměstnjenje DZA w Zhorjelcu witamy jako wurjadnu šansu za město a wuwiće regiona.  
Octavian Ursu, wyši měšćanosta Zhorjelca

Zakład za jutřišu towaršnosć

Stejimy před wužadanjom, zakłady našeho žiwjenja zawěsćić, klimu škitać a runočasnje postup, dźěłowe městna a derjeměće zawěsćić. Zrozumimy tute wužadanje jako šansu, pospěšimy digitalizaciju a staramy so wo dołhodobny a resursy lutowacy computing za digitalnu změnu towaršnosće. Dźělimy naš know- how. Tak zawěsćimy našu kmanosć za přichod a technologisku suwerenitu Němskeje. Stworimy dźěłowe městna přichoda, zawěsćimy přichodnu potrjebu fachowcow.

Silicon Saxony podpěra próstwu k załoženju Němskeho astrofyziskeho centruma (DZA) we Łužicy kaž tež natwar DZA syće za industriju a transfer.  
Stefan Uhlig, Senior Manager – Silicon Saxony e.V.
Image
Motor für Innovationen

Inowacije z astrofyziki

 • škleńčano keramiske maćizny, na přikład pola ceran-kachlow (Teleskopowy špihel)

 • technologija za nawoči z dwěmaj wšelakimaj sylnosćemi ( röntgenowa astronomija)

 • WLAN (radio astronomija)

 • Metody k wobdźěłanju wobrazow w medicinje, na přikład pola techniki za laserowanje woči (astronomiske adoptiwne optiki)

 • nowe technologije datow

Astrofyzika jako motor za dźěło

Mnohe přikłady pokazuja: astronomiske slědźenje změnja regiony trajnje. Tež DZA budźe jako motor za dźěło skutkować. Ze swojej wosebitej kombinaciju slědźenja a wuwiwanja na polu IT, sensorowej techniku a slědźenja na polu materialijow a swojej potrjebu na městnosćach k zhotowjenju budźe srjedźišćo sadźeć hospodarske impulsy. DZA jako mjezynarodna swětłownja z hižo daloko sahacej syću budźe mnohich ludźi nawabić. Skićimy wurjadne slědźenske programy, atraktiwne a wěste dźěłowe městna w mnohich wobłukach. Naš portfolijo je mnohostronski – skićimy dźěło we wědomostnym wobłuku, ale wo wjele wjace hišće w nic wědomostnym wobłuku wot techniki, konstrukcije, wobdźěłanju materiala, elektroniki, wuměrjenja, mašinotwara hač k knihiwjednistwu, nakupej a sekretariatej.

Wšitke informacije k DZA

Wir halten den Ansatz zur Etablierung eines Deutschen Zentrums für Astrophysik (DZA) in der Lausitz für zukunftsträchtig. Das DZA wird zur Stärkung des sächsischen Innovationsökosystems beitragen.
Marina Heimann, Geschäftsführerin futureSAX
As the DZA will increase attractiveness for the region, this will in turn also create attractiveness for generally the younger generation. We are therefore interested in both a long-term and strategic cooperation with the DZA.
Frank Theisen, Vice President IBM Technology DACH
Image
Werkstatt bei DESY