Wir haben es geschafft: Das Deutsche Zentrum für Astrophysik – Forschung.Technologie.Digitalisierung. (DZA) kommt in die sächsische Lausitz. Hier geht es zur Pressemitteilung:

Pressemitteilung (PDF, 0,2 MB)

Němski centrum za astrofyziku

Slědźenje.technologija.digitalizacija

DZA je naš namjet we wobłuku wubědźowanja BMBF a Swobodneho stata Sakskeje za natwar wulkeho slědźenskeho srjedźišća w regionje. Je to zhromadna iniciatiwa němskeje astronomije a fyziki astrodźělčkow za narodne srjedźišćo za astrofyziske slědźenje z inowatiwnym naroko, kotrež ćěri resursy lutowacu digitalizaciju doprědka, nowe technologije wuwiła, so wo transfer stara a nowe perspektiwy pokazuje, kruće zakótwjena we Łužicy.

Wissen schafft Perspektiven für die Region!

Ein Ideenwettbewerb des BMBF, des Freistaates Sachsen und des Landes Sachsen-Anhalt.

Mehr zum Wettbewerb

 

 

 

 

Image
Architekten-Enwurf für den DZA-Campus

Šansy za wědomosć – šansy za Łužicu

Ćěrło za inowacije a motor za dźěłowe městna w high-tech krajinje Sakskeje, mjezynarodnje widźomna swětłownja, srjedźišćo za digitalizaciju a najnowše technologije a transfer, kotryž wusko ze sakskej industriju hromadźe dźěła. Srjedźišćo za inowacije a transfer, kotrež so wo to stara, zo naša wěda skutkuje a wo slědźenski labor hłuboko w měrje łužiskeho zornowca. Smy wo tym přeswědčeni: kaž žana druha wědomosć móže astrofyzika strukturnu změnu trajnje stworić.


Chceće wjace wědźeć?

KURZ UND KNAPP – DIE ZUSAMMENFASSUNG (PDF)
Skrótka a jadriwje – zjimanje (PDF)
Strategie des DZA (PDF)

Dobre přičiny za DZA

 • Narodna swětłownja z mjezynarodnym wuznamom

 • Slědźenje ze swětowym wuznamom a jónkrótnym wobsahom

 • Stara so wo identitu za region

 • Dźěłowe městna z přichodom, w mnohich wobłukach

 • Partner za hospodarstwo a institucije, podpěra za startup a nowe předewzaća, transfer

 • Kubłanje wot pěstowarnje přez wukubłanje hač na uniwersitu

 • Perspektiwa za młodych ludźi, zawěsćenje potrjeby na fachowcach

 • Magnet za nowe dźěłowe mocy z cyłeho swěta

 • Naša sylnosć: wodźaca kompetenca a nazhonjenja wot slědźenja a wuwića přez planowanje hač k zwoprawdźenju wulkoprojektow a nałožowanje w mjezynarodnych kooperacijach

 • Njetrjebamy narodne a mjezynarodne syće hakle natwarić, přinjesemy je sobu

Slědźenje z wuskutkom

Astronomija je naše zrozumjenje wo swěće a žiwjenje na zemi hižo přeco postajała. Wona bě a je ćěrjaca móc postupa. Dźensniša astrofyzika je wědomosć na wysokim niwowje z wulkej mocu inowacije. Wona je wulkim wužadanjam na polu wobdźěłana datow, computinga a wuwića technologijow wustajena – z wjele potencialom za wědomosć, hospodarstwo a digitalnu transformaciju. DZA chce tute wužadanje přiwzać.

Wjace k našej misij

Slědźenje na čornych dźěrach, čerwjenych hobrach a běłych palčikach fascinuje runje tak kaž ćěmna energija a ćěmna materija. Wulke slědźenske srjedźišćo we Łužicy móže k tomu přinošować.
prof.dr. Harald Lesch, němski astrofyzikar a moderator w telewizy
Zaměstnjenje DZA w Zhorjelcu witamy jako wurjadnu šansu za město a wuwiće regiona.  
Octavian Ursu, wyši měšćanosta Zhorjelca

Zakład za jutřišu towaršnosć

Stejimy před wužadanjom, zakłady našeho žiwjenja zawěsćić, klimu škitać a runočasnje postup, dźěłowe městna a derjeměće zawěsćić. Zrozumimy tute wužadanje jako šansu, pospěšimy digitalizaciju a staramy so wo dołhodobny a resursy lutowacy computing za digitalnu změnu towaršnosće. Dźělimy naš know- how. Tak zawěsćimy našu kmanosć za přichod a technologisku suwerenitu Němskeje. Stworimy dźěłowe městna přichoda, zawěsćimy přichodnu potrjebu fachowcow.

Silicon Saxony podpěra próstwu k załoženju Němskeho astrofyziskeho centruma (DZA) we Łužicy kaž tež natwar DZA syće za industriju a transfer.  
Stefan Uhlig, Senior Manager – Silicon Saxony e.V.
Image
Motor für Innovationen

Inowacije z astrofyziki

 • škleńčano keramiske maćizny, na přikład pola ceran-kachlow (Teleskopowy špihel)

 • technologija za nawoči z dwěmaj wšelakimaj sylnosćemi ( röntgenowa astronomija)

 • WLAN (radio astronomija)

 • Metody k wobdźěłanju wobrazow w medicinje, na přikład pola techniki za laserowanje woči (astronomiske adoptiwne optiki)

 • nowe technologije datow

Astrofyzika jako motor za dźěło

Mnohe přikłady pokazuja: astronomiske slědźenje změnja regiony trajnje. Tež DZA budźe jako motor za dźěło skutkować. Ze swojej wosebitej kombinaciju slědźenja a wuwiwanja na polu IT, sensorowej techniku a slědźenja na polu materialijow a swojej potrjebu na městnosćach k zhotowjenju budźe srjedźišćo sadźeć hospodarske impulsy. DZA jako mjezynarodna swětłownja z hižo daloko sahacej syću budźe mnohich ludźi nawabić. Skićimy wurjadne slědźenske programy, atraktiwne a wěste dźěłowe městna w mnohich wobłukach. Naš portfolijo je mnohostronski – skićimy dźěło we wědomostnym wobłuku, ale wo wjele wjace hišće w nic wědomostnym wobłuku wot techniki, konstrukcije, wobdźěłanju materiala, elektroniki, wuměrjenja, mašinotwara hač k knihiwjednistwu, nakupej a sekretariatej.

Wšitke informacije k DZA

Wobhladujemy zasydlenje Němskeho centruma za astrofyziku (DZA) we Łužicy jako směrodajny symbol do přichoda. DZA přinošuje k sylnjenju inowaciskeho ekosystema Sakskeje.
Marina Heimann, jednaćelka futureSAX
Dokelž zwyši DZA atraktiwitu regiona, nabudźe region tež na atraktiwiće za młódšu generaciju. Smy tohodla na dołhodobnym a strategiskim zhromadnym dźěle z DZA zajimowani.
Frank Theisen, wiceprezident IBM technologije DACH
Image
Werkstatt bei DESY