Na čole dopóznaćow

Astrofyzika so dźeń a bóle wupřestrěwa. Přikładne dopokazy za to su Nobelowe myta w minjenym lětdźesatku. Dźensa stejimy na proze k zasadnje nowym dopóznaćam wo přirodźe a zakładach swětnišća. Astrofyzika zwjazuje wšitke fasety modernych technologijow a je ćěrjaca móc wědomostneho wuwića. Załoženje Němskeho centruma astrofyziki (DZA) z mjezynarodnym wuprudźenjom je wažny impuls za do přichoda pokazowaceje změny we Łužicy.

Centrum inowacije a transfera

Jedyn stołp koncepta transfera DZA su zažne, wuske kooperacije z industriju, uniwersitami a slědźenskimi organizacijemi zwonka uniwersitow, w kotrychž so zhromadnje w mjezsobnej zwjazanosći nowe technologije wuwiwaja. W DZA je moderny transfer wot spočatka sem organizowany, nimo klasiskeho linearneho transfera eksistuje tež na wuslědk orientowany transfer. Transfer je jako zakładny nadawk w strukturje centruma zakótwjeny (centrum za inowaciju a transfer, CIT). Nic jenož na jedyn wobłuk wusměrjeny być, je při tym sylnosć, kotraž zaruča, zo móžemy dołhodobnje relewantnje skutkować. DZA je dźěl daloko sahaceje syće transferowych partnerow, wot małych srjedźostawskich zawodow hač k najwjetšemu zhotowjerjej chipow w regionje.

Načolne slědźenje we Łužicy

Image
placeholder

Astronomija ze swětowym wuznamom

Moderne astrofyziske slědźenje budźe z inowatiwnymi technologijemi hišće dokładniše přepytowanja swětnišća zmóžnić. Z NCA zapołožimy ćežišća na dwaj wosebje wjele lubjacej wobłukaj: přeslědźenje dynamiskeho swětnišća a zwjazanje informacijow, kotrež nam wšelacy kosmiscy posoljo sposrědkuja – wot swěcy hač k grawitaciskim žołmam.

Image
Green Computing

Daty z cyłeho swěta

W Sakskej budu so zjeć datowe prudy najwšelakorišich astronomiskich obserwatorijow cyłeho swěta do cyłka. Tute mnóstwa datow změja wo wjele wjetšu dimensiju hač dźensniši internet a žadaja sej z tym nowe technologije. My wobdźěłamy tute mnóstwo datow z pomocu Green Computing. Tak pospěšimy digitalizaciju a staramy so wo resursy škitacu, modernu towaršnosć.

Image
Researcher looks through microscope in clean room

Ćěrjaca móc za najnowše technologije

Twarimy technologiski centrum, w kotrymž budu so mjez druhim nowe połwódniske sensory, siliciumowa optika a rjadowanske techniki za obserwatorije wuwiwać. Při tym twarimy na nazhonjenja a modernu wokolinu sakskeje industrije, staramy so wo załoženje nowych firmow a wutworimy tak dźěłowe městna tež přez mjezy NCA. Wosebje wysoke naroki na astronomiske nastroje su při tym motor inowacije.

Image
Geological map of the drilling site

Slědźić w pokładźe ze zornowca

W podzemskej woršće zornowca Łužicy leži schowany woprawdźity pokład za wědomosć: seismiska ćišina. Hdźež so hewak seismiske žołmy njepřestajnje po zemi rozpřestrěwaja, skići wosebita geologija Łužicy wurjadne wuměnjenja za wuwiće technikow za měrjenje a produkciju nowych detektorow za grawitaciske žołmy.

Image
Low Seismic Lab

Low Seismic Lab

Natwarimy podzemski slědźenski labor 200 metrow hłuboko w zornowcu. Wokoło labora budźe wjacore kwadratne kilometry wulka lěsyca mylenja zwěsćić a tute korigować. Z tym zawěsćimy městnosć dospołneje ćišiny: “seismisku nulu”. Low Seismic Lab je slědźenski a wuwiwanski labor k wuwiću nastrojow za astronomiju grawitaciskich žołmow.

Image
World-class astronomy

Einsteinowy teleskop

Hranicy NCA přesahujo namjetujemy za Łužicu stejnišćo Einsteinoweho teleskopa, planowaneho europskeho obserwatorija za grawitaciske žołmy pod zemju. Wo to so prócujemy nimo jenož dweju dalšeju móžneju stejnišćow w Europje. Wobhladujemy Łužicu z jeje połoženjom srjedź Europy, jeje dobrym wobłukom uniwersitow a industrije kaž tež jónkrótnej ćišinu zornowca jako optimalnu městnosć.